X
تبلیغات
رایتل

وبلاگ تاریخی و جغرافیایی " ارگ ایران "

نامها و فامیل های ایرانی

   فرهنگ نام های ایرانی (2)

   پیش گفتار

      در اینترنت و بصورت گسترشی،  فرهنگ نام های ایران باستان ندیدم،  که مجموع نام های پارسی، ترکی، ارمنی، کردی، بلوچی، سیستانی، طالشی، لکی و لری و غیره باشد.  به همین جهت در فرصت هایی این فرهنگ را می نویسم،  و به مرور پست می کنم،  البته سعی می کنم نام هایی را که می توان امروزه نام گذاری کرد ذکر کنم.

      به ترتیب حروف الفبا،  قابل افزودن و جا گذاری مجدد در میان ردیفها.

   توجه:  ادامه در پست های قبلی و بعدی،  و دانلود کامل در اینجا.

  پ

 پاپک = بابک =  یکی از شخصیت های شاهنامه، موبد معبد آناهیتا،

 پاپکان = بابکان = لقب پادشاهان و بزرگان تاریخی ایران،

 پات = پاد = پرت = پارت =  نگهبان، مرزبان، جنگجو،

 پادار = فادار = پایدار = از نام های تاریخی ایرانی،

 پاده = فاده =  نام پدر خرم که زن مزدک بود،

 پارس = پارسا =  پارساکیا =  ایرانی، مقدس، نام ایرانی،

 پاسپار = پاسال = پاسدار =   نام و عنوان در ایران،

 پاشا =  نامی آذری به معنای پروردگار

 پاکان ـ پاکبار ـ پاکباز ـ پاک دل ـ پاک + پسوند = نام و فامیل در ایران،

 پالاش = بلاش = 

 پالیز ـ پالیزبان ـ فالیزبان =  نام و فامیل در ایران،

 پانوی = فانویه ـ پایدار ـ پایمرد ـ پایندر ـ پاینده =  نام و فامیل در ایران،

 پایکار = پایکار خان =  تحصیلدار، فرمانروای ایرانی در گرجستان،

 پدرام = پرارین =  آراسته و نیکو و خوش،

 پراهام = پرهام = نام شخصیت متمکن معاصر بهرام گور،

 پرتاب = دارای تاب و توانایی بسیار،

 پرتو = فروغ و روشنایی و شعاع،

 پرشان =  رزمجو،

 پروا = فروا = نام فرستاده خسرو پرویز دوم ساسانی به دربار روم،

 پروانه ـ پرمایه ـ پرمایون ـ پرناک ـ برنا ـ پرن ـ پروین = نام های ایرانی،

 پرند =  بافته ابریشمی و حریر ساده و منقوش،

 پرنیان =  دیبای چینی با لطافت زیاد،

 پرویز =  مظفر و پیروزی لقب خسرو دوم ساسانی، یکی از شخصیت های شاهنامه،

 پروین ـ پرین ـ پریچهر ـ پری خانم ـ پریدخت ـ پریرخ ـ پریسا ـ پریوش=  نام های بانوان ایران،

 پرهام ـ پژمان ـ  پوریا ـ  پویا ـ پوژمان = نام های مردانه در ایران،

 پوپک ـ پوپو = نام های ایرانی،

 پور = پوران = فوران = پوراندخت = نام ها بانوان در ایران،  از ریشه پور یا بور به معنی رنگ روشن،

 پوربها ـ پورک ـ فورک ـ پوری ـ فوری = نام و لقب ایرانی،

 پورشسب = بورشسف = دارنده اسب با رنگ پور یا بور، نام پدر زردشت،

 پوریا = پوریار = پور بای =  نام های ایرانی،

 پولاد = فولاد =  نام یکی از پهلوانان ایرانی در زمان کیقباد،

 پولادوند = پیلادوند = فولادوند =  عنوان در ایران،

 پویا ـ پویان ـ پوینده ـ پویه ـ پهر ـ پهره =  نام و لقب در ایران،

 پهلبد = پهلبت = فهلبد =  فرمانده سپاه،  آهنگساز دوران خسرو پرویز ساسانی،

 پیام =  پیغام

 پیروز = فیروز =  یکی از شخصیت های شاهنامه که دلیر طبرستان معاصر فریدون بود،

 پیروزان = فیروزان =  نام برادر شاپور اول،

 پیروز گر ـ فیروزگر ـ پیروز بخت ـ پیروز دخت ـ پیروزه ـ فیروزه =  نام های ایرانی،

 پیلتن ـ پلین ـ پیمان ـ پیندار ـ بیندار =  نام های ایرانی،

   ت

 تابا =  زر، طلا

 تاباک = تباک =  فرمانروای جهرم در دوران اردشیر،

 تابان =  شاعر ایرانی که در هندوستان می زیسته،

 تابان بخت ـ تاباندخت ـ تابانمهر =  نامهای پرسی ترکیب شده از تابان + پسوند و پیشوند،

 تابش ـ تابناک ـ تابنده ـ تابنده رخ =  نامهای ایرانی،

 تاج = تاز =  دیهیم، افسر،  واژه تازی که ایرانی ها به اعراب می گفتند بر وزن پارتی و پارسی،

 تازی=  نگهدار تاج،  پارتی = نگهدارنده مرز،  پارسی =  نگهدارنده خورشید و نور،  (نگارنده)،

 تاج آور ـ تاج بخش ـ تاجدار ـ تاجمان ـ تاجور ـ تاجی =  نامهای ایرانی،

 تارا =  ستاره ـ تارا دخت،

 تخمه = تهمه = تهم =  نیرومند و قوی،  نام شخصیتی از خاندان زردشت،

 تذرو =  ستاتیرا =  نام دختر داریوش سوم هخامنشی،

 ترانه =  نام دختران در ایران بزرگ،

 تربه =  نام بانوی پارسی مسیحی،

 ترخان =  طرخان =  شخص صاحب حضور،  نام پدر بزرگ ابونصر فارابی،

 ترسول =  ترسل =  نام سلطان فاریاب،

 ترشیش =  نام شاهزاده پارسی،

 ترند =  مرغک کوچک، وطواط،

 ترنگ =  تورنگ = تذرو،

 تروند =  میوه نورس و نو بهار،

 تژاو =  نام داماد افراسیاب که گیو او را زنده گرفت،

 تشتر = تشتریه =  ستاره شعرای یمانی،

 تکش =  کوه و بلندی، نام ابوالمظفر تکش خوارزمشاه بوده است،

 تلیمان =  نام پهلوان ایرانی، شاهزاده معاصر فریدون، نجیبی از سغد معاصر کیخسرو،

 تنان = تناس =  نام یکی از حکام داریوش کبیر،

 تنتاک ـ تندر ـ تنسر =  نام های ایرانی،

 توان ـ توانا ـ تواندخت ـ توانه =  نام هایی در ایران بزرگ،

 تور = تورج = توژ =  دلاور و پهلوان،  یکی از شخصیت های شاهنامه،

 توران = توران دخت = پوراندخت =  نام دختر خسرو پرویز،

 تورج = تورک = تورگ = طورگ = دلاور و پهلوان،  پسر شیدسپ، نبیره جمشید،

 توس = طوس =  نام پسر نوذر،

 توفان = طوفان = نام دوست وامق که با او گریخت،

 تهماسب = طهماسب =  دارنده اسب قوی،  یکی از شخصیت های شاهنامه،

 تهمتن =  نیرومند و قوی،  یک از القاب رستم زال،

 تهمورث = تهمورس = طهمورث =  دارنده سگ قوی،  نام یکی از شاهان ایرانی،

 تهمیج = تمهیج =  نام خواهر بابونج،

 تهمینه =  نام دختر پادشاه سمنگان،  مادر سهراب،

 تیر =  نام فرشته موکل بر ستوران و نگهبان باران،

 تیران ـ تیرداد = تیردات = تیریداد =  فرشته موکل چارپایان،  نام های ایرانی،

 تیراژه =  رنگین کمان،  قوس قزح،

 تیردخت = تیر + دخت = نام دخترانه ایرانی،

 تیروند ـ تیزرو ـ تیزگام ـ تیرگان =  نام هایی در ایران بزرگ،

 تینا =  گل،

 تیهو =  پرنده ای شبیه کبک،

 تیمور =  نام مردان در قاره کهن،

 ج

 جابار = جبر =  یکی از نیاکان گودرز،

 جان افروز = جان افزا = جانفروز =  جانفزا =  نام و لقب در ایران،

 جاما = جاماس = جاماسپ =  دارنده اسب درخشان،  نام شخصیتی در تاریخ،

 جانبخش ـ جم چهر ـ جمسپ ـ جوانبخت ـ جوانمرد =  نام های ایرانی،

 جاوید = جاویدان =  ابدی،  نام شاهی باستانی، یکی از شخصیت های شاهنامه،

 جم = جمشید = جامشید =  نام های ایرانی در شاهنامه،

 جهانبان ـ جهاندار ـ جهانشاه ـ جهانگیر =  نام های ایرانی،

 جهانبانو ـ جهاندخت =  نام های دختران در ایران بزرگ،

   چ

 چابک = چابوک =  چالاک و زرنگ،  نام نیای یک شاه ایرانی،

 چمن ـ چمن آرا =  نام و لقب در ایران،

 چهر ـ چهر آرا ـ چهر آزاد چهر زاد ـ شهر زاد ـ شهر آزاد =  نام های ایرانی،

  ح

 حامی =  مدافع

  خ

 خاد =  شخصیتی معاصر اشک سوم حکومت اشکانیان،

 خاش = نام برادر افشین،

 خاور ـ خاوران ـ خاوردخت ـ خاوری =  منسوب به خاور،  از نامها و لقب های ایرانی،

 خاوند =خداوند = خانده = خونده =  صاحب بزرگ، نام و فامیل در ایران،

 خدا بخش ـ خداداد =  نام و فامیل در ایران،

 خداداد = خداداده =  هدیه ای از طرف خدا،  نام مرز بان فسا،

 خدایار ـ خدایبده =  نام و فامیل در ایران،

 خراد = خوراد ـ خورادبه = خردادبه =  نام و فامیل در ایران،

 خرم بانو ـ خرم بخت خرم ـ ناز =  نام دخترانه در ایران بزرگ،

 خرم دین ـ خرم دینان ـ خرمشاه =  فامیل و لقب در ایران بزرگ،

 خسرو =  پادشاه، خوش نام،  یکی از شخصیت های شاهنامه،

 خشایار = خشاریار =  نیرومند،  نام پسر داریوش بزرگ هخامنشی،

 خشنو ـ خشنود ـ خندان =  نام دخترانه در ایرن،

 خورشید ـ خورشید بانو ـ خورشید چهر ـ خوروش ـ خوروند = منسوب به خورشید، نام و لقب،

 خوزان = نام پهلوان ایرانی از یاران کیخسرو،  نام ولایت خوزستان،

 خوشنواز = خشنواز = خشنوار = نام تاریخی، نام یکی از پادشاهان قلمرو شاهنشاهی ساسانیان،

 د

 دابویه ـ دادبویه ـ دادیه = فرزند هوش آیین،  دانشمند معاصر هرمز چهارم ساسانی،

 دادآفرید ـ دادآفرین ـ دادآور =  نام و عنوان در پارسی،

 دادبخش ـ دادین ـ دادجو ـ دادخواه ـ دادرس ـ دادراست ـ دادستان ـ دادفر =  نام و فامیل ایرانی،

 دادگر ـ دادگستر ـ دادور ـ دادفرخ ـ داتفرخ ـ دادگون ـ داتگون =  نام و فامیل در ایران بزرگ،

 دادمهر ـ دادبرزمهر ـ دادوند ـ دادوی ـ دادویه ـ دادایز ـ دادایزد =  نام و فامیل در ایران بزرگ،

 دارا = داراب =  ثروتمند، یکی از شخصیت های شاهنامه،

 دارویی ـ داریا =  نام و فامیل در ایران بزرگ،

 داریوش = داریاوش =  نگهبان و نگدار نیکی،  نام یکی از شاهان هخامنشی،

 دارا پناه ـ داراشکوه ـ دارشاه ـ دارمنش ـ وارمنش ـ دارمنشان =  نام و فامیل در ایران بزرگ،

 دارموی = دارمویه =  نام شخصیتی تاریخی،

 دالتا ـ دلتا ـ داماد ـ میرداماد ـ داماسپ ـ دامی ـ دامیار ـ دامینه =  نام و فامیل در ایران بزرگ،

 دانا ـ داناک ـ دانش ـ دانشمند ـ دانشومند ـ دانشور دانش =  نام و فامیل در ایران بزرگ،

 دانش آموز ـ دانش پذیر ـ دانش پژوه ـ دانشجو ـ دانش فر =  فامیل در ایران بزرگ،

 دانون ـ دانوی ـ دانویه ـ داور ـ داوران =  نام و فامیل در قاره کهن،

 درخش ـ درخشان ـ درخشش ـ درخشنده =  نام و فامیل در ایران بزرگ،

 دریا ـ دریاخان ـ دریادل =  نام و فامیل در ایران بزرگ،

 دژم ـ دستان ـ دستور ـ دشمه =  نام ها تاریخی در ایران،

 دغدا = دغدو = دغدیه =  شیر دهنده،  نام مادر زرتشت،

 دل ـ دل افروز ـ دل آرا ـ دلارام ـ دل انگیز ـ دل آویز ـ دلبر ـ دلبند =   نام و فامیل در ایران بزرگ،

 دلخوش ـ دلشاد ـ دلفروز ـ دلکش ـ دلگشاد ـ دلنشین =  نام و فامیل در ایران بزرگ،

 دلیر ـ دماوند ـ دمنک ـ دنک =  نام های تاریخی ایرانی،

 دوستان ـ دوستک ـ دوستکام ـ دوستگیر ـ دوستویه =  نام و فامیل در ایران بزرگ،

 دوغدو ـ دهش ـ دهقان ـ دهگان ـ دیانوش = نام و فامیل در ایران بزرگ،

 دیبا ـ دیباج ـ دیس ـ دیندار = نام و فامیل در ایران بزرگ،

 دیهیم =  تاج و افسر و کلاه پادشاهی،

 دانوش =  نام ایرانی،

   ر

 رات ـ راتا ـ راتانشاه =  نام سلاطین قدیمی، نام و فامیل در قاره کهن،

 راد ـ رادان ـ رادنوش ـ رادمان ـ رادمهر =  نام سلاطین قدیمی، نام و فامیل در قاره کهن،

 راز ـ رازبان ـ رازدار ـ رازمهر ـ رازی = نام شخصیت های قدیمی، نام و فامیل در قاره کهن،

 راست ـ راستا ـ راستی ـ راسک ـ راسود =  نام شخصیت های قدیمی، نام و فامیل در قاره کهن،

 راشنو =  در اوستانام فرشته عدالت و انصاف است،

 رام = رامین ـ رامتیا ـ راماتیا ـ رام بهشت =  نام شخصیت های قدیمی، نام و فامیل در قاره کهن،

 رامبد ـ رامتین ـ رامش = آرامش،  نام و فامیل در ایران بزرگ،

 رامتین =  نوازنده معروف زمان ساسانیان،

 رامیان ـ رامیار ـ رامشت ـ راوند =  نام و فامیل در ایران بزرگ،

 رباب ـ ربابه ـ رخ ـ رخسار ـ رخساره =  نام و فامیل در ایران بزرگ،

 رخش =  سرخ و سپید در هم آمیخته،  نام باد پای رستم،

 رخشا ـ رخشان ـ رخشنده =  درخشان، نام و فامیل در ایران بزرگ،

 رزم آرا ـ رزم آزما ـ رزم آور ـ رزمجو ـ رزمساز ـ رزمهر ـ رزمی =  نام و فامیل در ایران بزرگ،

 رزمیار ـ رستان ـ رستگار ـ رستک ـ روستک =  نام و فامیل در ایران بزرگ،

 رستم = رستهم = روستهم =  روست = نمو یا رشد = تهم =  پهلوان = نام پهلوان نامدار ایرانی،

 روشن = نام فرشته عدالت در یشت های زرتشت،

 روشنان ـ رشنو ـ رشنواد =  نام شخصیت های قدیمی، نام و فامیل در قاره کهن،

 رنجویه = رنج + ویه = نام یکی از سرداران آل طاهر،

 رنگین ـ روانبخش ـ روایی ـ روحبخش ـ روحپرور =  نام و فامیل در ایران بزرگ،

 رودابه ـ روزافزون ـ روزبه ـ روزبهار ـ روزبهان =  نام و فامیل در ایران بزرگ،

 رودکی =  تخلیص شاعر شهیر که پدر شعر پارسی لقب دارد،  مشروح در اینجا،

 روشن = روکسانا = روشنایی = روشنک = روکسانه =  نام و فامیل در ایران بزرگ،

 روشن روان ـ روشندل ـ روشنگر ـ روشنگران =  نام و فامیل در قاره کهن،

 رویین ـ رویینه ـ رویین تن ـ رویینه تن =  نام و فامیل در قاره کهن،

 رها = راهوی = رهاوی =  نام مقامی در موسیقی ایرانی است،

 رهام = نام پسر گودرز که در جنگ دوازده رخ بارمان را کشت،

 رهان = نام سردار پارسی که در جنگ های غرب شرکت داشته است،

 ره آورد = ارمغان و سوغات،

 رهایی ـ رهبر ـ رهنما ـ رهنمون ـ رهنورد ـ رهی =   نام و فامیل در قاره کهن،

 ریکا ـ رایکا =  محبوب و معشوق و طلوب،

 ریو =  نام پسر کیکاوس که داماد طوس بود،

   ز

 زاب = زاو = زو =  یاری دهنده،  نام نبیره تور پسر فریدون است،

 زاد = آزاد =  نام سردار ایرانی در جنگ قادسیه،

 زادان ـ زادان فرخ ـ زادبخت ـ زادفرخ ـ زادمهر ـ زادهرمز =  نام شخصیت های قدیمی، نام و فامیل در قاره کهن،

 زادوی ـ زادویه ـ زار ـ زاری = نام شخصیت های قدیمی، نام و فامیل در قاره کهن،

 زارتشت = زاردشت = زردشت = زرتشت =  زرادشت ـ زرادهشت =  نام پیامبر بزرگ قاره کهن،

 زال = زال زر =  نام پسر سام و پدر رستم در شاهنامه،  نام و فامیل در قاره کهن،

 زاماسپ ـ زامجان ـ زمجان ـ زامیاد =  نام شخصیت های قدیمی، نام و فامیل در قاره کهن،

 زاور ـ زاوش = زاووش = ستاره ای است،  همان زئوس یونانی است،

 زراسب = زرسپ =  دارنده اسب طلایی،  نام پسر طوس بن نوذر که داماد کیکاوس بود،

 زران ـ زربار ـ زربانو ـ زردان ـ زردستان =  نام شخصیت های قدیمی، نام و فامیل در قاره کهن،

 زردخت ـ زرستان ـ زرشام ـ زرکش ـ زرکوب ـ زرمان =  نام شخصیت های قدیمی، نام و فامیل در قاره کهن،

 زرمادخت ـ زرمهر ـ زرمیک ـ زرمیور ـ زرند =   نام شخصیت های قدیمی، نام و فامیل در قاره کهن،

 زروان ـ زروان داد ـ زروند ـ زری ـ زریر ـ زریران =  نام شخصیت های قدیمی، نام و فامیل در قاره کهن،

 زرین ـ زرین تاج ـ زرین دخت ـ زرینه =  نام شخصیت های قدیمی، نام و فامیل در قاره کهن،

 زند =  شرح و تفسر اوستا،  نام تیره ای از ایرانی ها که کریم خان زند منسوب بدان هاست،

 زندلان ـ زندوست زنده دل ـ زنده بیل ـ زنده رزم =  نام شخصیت های قدیمی، نام و فامیل در قاره کهن،

 زنگگ ـ زنگله ـ زنگنه =  نام شخصیت های قدیمی، نام و فامیل در قاره کهن،

 زو =  نام نبیره تور و نیای افراسیاب،

 زواره = زو + اره =  زنده و ذیحیات،  نام برادر رستم زال است،

 زوان ـ زوبین ـ ژوبین ـ زیب ـ اورنگ زیب =   نام شخصیت های قدیمی، نام و فامیل در ایران کنونی،

 زیبا ـ زیرک ـ زیرک زاد ـ زیرک زاده =  نام و فامیل در ایران کنونی،

 زین ـ زیناب ـ  زینابی ـ زینابد ـ زینعلی =  نام و فامیل در ایران کنونی،

 زیور =  زینت و آرایش و وسایل آن،  نام بانوان در ایران،

   ژ

 ژابیز ـ ژابیژ =  شراره آتش،

 ژاله ـ ژیلا =  نام بانوان در ایران،

   توجه:  ادامه در پست های قبلی و بعدی،  و دانلود کامل در اینجا.

*

   عکس تاریخی کتابدار پارسی حدود 1300 خورشیدی در مشهد،  عکس شماره 545 .

   کلیک کنید:  طبیعت و تاریخ

   کلیک کنید:  قاره کهن

   کلیک کنید:  راه راستی ایرانی

     توجه:  اگر وبلاگ،  به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبلاگ و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبلاگم بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   انوش راوید //  Anoush Raavid ///    

   حمله اسکندر مقدونی به ایران بزرگترین دروغ تاریخ و حمله چنگیز مغول به ایران سومین دروغ بزرگ تاریخ و مقالات مهم مانند،  سنت گریزی و دانایی قرن 21،  و دروغ های تاریخ عرب، تاریخ مغول، تاریخ تاتار،  و جدید ترین بررسی های تاریخی در وبلاگ:

   جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران،    http://ravid.ir

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 10 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 11:33 ق.ظ | نویسنده: انوش راوید | چاپ مطلب
( تعداد کل: 159 )
<<   1      ...      150     151      152      153     154      ...      159   >>
صفحات

وبسایت ارگ انوش راوید