X
تبلیغات
زولا

وبلاگ تاریخی و جغرافیایی " ارگ ایران "

تاریخ کار و کارگری ایران

تاریخ کار و کارگری در ایران

   پیش گفتار

      بعد از پایان دوره برده داری،  کار و کارگری در جهان پیدا شد،  هر قاره و سرزمین بنا به مختصات جغرافیایی و دینی،  به کار و کارگری نگرش ویژه داشت.  این صفحه ادامه دارد و بازنویسی می شود.

   کار و گارگری در ایران باستان

      از ابتدای تاریخ ایرانیان به کار و کارگری اهمیت می دادند،  اولین اثار تاریخی نوشته شده از کار و کارگری در جهان مربوط به شاهنامه فردوسی و زمان جمشید است،  که کار و کارگری را ساماندهی کرد،  و از آن در تاریخ صنعت در ایران نوشته ام،  و از تکرار خود داری می کنم.  با رشد طبقه کارگر در دوران قبیله ای و شاهان ابتدای تاریخ ایران،  اولین قیام کارگری به رهبری کاوه آهنگر در زمان ضحاک پدید آمد،  اما مشخص نیست پیدایش ضحاک نام در تاریخ ایران بخاطر پوشش دادن به قیام کارگری بوده،  یا بر اثر وجود ضحاک ظالم،  قیام کارگری پدید آمد است،  یا شاید با طولانی نوشتن حکومت ضحاک یا ضحاکیان،  خواسته اند قیام کارگری را تحت پوشش ظلم های بیگانگان ببرند،  و شاه های ایران را از این قیام دور نمایند.  امید است توضیحات بیشتر در این باره را محقق های ایران باستان،  چون بانوی گرامی  پرنیان حامد لطف نمایند در اینجا بدهند. 

*خورشید زد دست بر سر زشاه <><> که شاها منم کاوه داد خواه *

* یکی  بی  زیان  مرد  آهنگرم <><> ز شاه آتش آید همی بر سرم *

   عکس تصویر خیالی از قیام کاوه آهنگر و سخنرانی او برای کارگران،  عکس شماره 2517 ،  و مسلح شدن کارگران و بیعت با شاهزاده فریدون،  برای انداختن کاخ ظلم و ستم ضحاکی،  عکس شماره 2518،  مشروح در شاهنامه فردوسی

      اولین جنگ و جدال بین کارگران و شاهان در تاریخ جهان بدین گونه در شاهنامه نوشته شده است،  این جدال های کارگری کم و بیش ادامه داشت،  تا اینکه تمدن شاه خدایی در ساختارهای تاریخی اجتماع پدید آمد.  ظلم شاهان در تمدن جدیداز فرعون تا ... ادامه داشت،  شاه ها تا توانستند ظلم کردند و کشتند و کاخها ساختند،  تا اینکه یکبار دیگر کارگران قیام کردند.  البته تاریخ و فرهنگ یاد گیری آن دوران باستان،  زمان این قیامها را تعیین می کرد،  وجود این حرکت های کارگری گذر مهم تمدن دیگر بشری را پدید آورد،  دوره هخامنشیان گذر تاریخی از شاه خدایی به تمدن جدید است.  در این دوره،  کارگران از برده بودن خارج شده،  و بعنوان حرفه و پیشه چون زمان جمشید شناخته شدند.  در یافته ها و آثار باستانی سلسله هخامنشیان،  درباره  کار و کارگری و دستمزد ها زیاد دیده شده است،  چون در وب های دیگر از آنها بسیار نوشته اند،  اینجا تکرار نمی کنم.

      این گذر تاریخی با حرکت کوروش بزرگ و آزاد سازی برده ها از دست شاهان بابل و غیره آغاز شد،  بسیاری از تاریخ نویسها که وابسته به استعمار و امپریالیسم بودند،  این اتفاق تاریخی را صرفاً در ادامه رشد سرمایه داری تمدن نوشته اند،  که شاهی و بزرگی کارگران را آزاد نمود.  ولی من برعکس می گویم،  این کارگران بودند که با قیام های متعدد پنهان و آشکار خود،  باعث تغییرات در تمدن بشری،  و ایجاد یک گذر مهم تاریخی شدند،  جهت توضیحات بیشتر به ساختارهای تاریخی اجتماع و تحلیل گذر های تاریخی بروید.

   کار و گارگری در سده های میانه ایران

      در دوره های مختلف تاریخ ایران،  حرکت ها و قیام های کارگری پدید آمد و ادامه داشت،  که هر کدام از آنها تاریخ و داستان های مفصل دارد.  ولی مطابق معمول،  همان تاریخ نویسان وابسته به استعمار و امپریالیسم،  با انواع ترفندها این قیامها ها را،  در لابلای جریان های دیگر تاریخ پنهان کرده،  و یا از بین برده اند.  اما چون در دوره های مختلف تمدن،  مردم و کارگران نمی توانستند درک جدیدی از ایجاد یک حکومت داشته باشند،  تقریباً همه فعالیت های مردمی تحت پوشش تاریخ اجتماعی دوره ویژه خود قرار می گرفت،  و رشد و تکامل مسیر آرام تاریخی خود را می پیمود.  درباره این موضوع به بخش های تاریخی مربوطه که در فهرست وبلاگ می باشد،  مراجعه نمایید و پیگیری کنید.

   کار و گارگری در ایران کنونی

      امروزه همان دستان استعمار سابق،  دارند برای ملت ایران برنامه ای جدید می چینند،  و اینبار با پایان دوره تاریخی قبلی،  می خواهند با ترفند جدیدی یکبار دیگر از کوروش بزرگ،  برنامه برای تاریخ کار و کارگری ایران پیاده کنند،  و بخیال خام خودشان ملت ایران را مچاله نمایند.  در این دوره انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی،  جوانان باهوش ایران،  هوشیارانه به آگاهی های خود می افزایند،  و می دانند باید موضوعات و مسائل مختلف را در تخصصها و گرایشات متفاوت بررسی و تحلیل کرد.  آنچه که در تاریخ بوده را نمی تواند برای آینده پیاده نمود،  بلکه می دانند آینده بر پایه تحقیق و تحلیل های درست از گذشته،  و ترکیب باعلوم نوین در محیط آرام دمکرات می باشد.  ادامه دارد و بازنویسی می شود.

   مطالبی که در آینده خواهم نوشت:

   تاریخ کار در ایران . . . بزودی . . .

   تاریخ کارگری در ایران . . . بزودی . . .

   تاریخ پیمانکاری در ایران . . . بزودی . .

چند پرسش و پاسخ

      چند پرسش و پاسخ زیر در رابطه با تاریخ کار و کارگری ایران رسید،  که در وبلاگ گفتمان تاریخ پاسخ گفته شد،  و در اینجا تکرار می کنم.  پاسخها را در دو دیگاه تاریخی و تاریخ اجتماعی،  در زیر ملاحظه می فرمایید،  همانگونه که بارها نوشته ام،  برای علم پایانی نیست.

   پرسش 1314: 1 ــ  آیا داستان ضحاک واقعیت دارد؟  2 ــ  چرا ضحاک به ایران حاکم شد؟ 3  ــ  چرا ضحاک ظلم کرد؟  4 ــ  چرا مردم ایران اولین انقلاب کارگری تاریخ جهان را برهبری کاوه آهنگر انجام دادند، و به سرانجام رسانیدند؟

   پاسخ انوش راوید:  1 ــ  بنا به توصیف اسطور های علمی خاص،  که در اینجا نوشته ام،  ضحاک واقعیت دارد. 2 ــ  در ادامه تاریخ تمدن و ساختار های تاریخی اجتماع،  ایران در دوران جمشید به رشد سریع دست یافت،  که خود یک جهش بود،  بخشی از آن را در تاریخ صنعت در ایران نوشته ام.  این جهش برابر با قوانین تاریخ و فرهنگ یاد گیری از توانایی ذهنی مردم دوران قبایل اولیه خارج بود.  بهمین جهت جمشید بزرگان و سران لشگر را پیش خواند،  و به آنان گفت:  در جهان جز خود کسی را نبینم، هنر از من پدید گشت،  منم آراینده گیتی.  درست مانند حرف های تمام دیکتاتورها و خود کامگان تاریخ،  البته باید توجه داشت،  این خودکامگی ها از دو عامل اصلی حادث می شود.  ابتدا گذر های تاریخی اجتماع،  سپس جا ماندن ذهنی مردم در دوران قبلی تاریخ تمدن.  بمنظور دانستن و تحلیل آنها،  مطالعه و پیگیری وبلاگ را پیشنهاد می کنم.

  * خور و خواب و آرامتان از من است <><> همان کوشش و کارتان از من است *

   از این گفتار همه سر به پیش افکندند،  چیزی نیاراستند و گفتن.

  * منی چون به پیوست با کردگار <><> شکست اندر آورد و برگشت کار *

  * بجمشید بر تیره گون گشت روز <><> همی کاست آن فر گیتی فروز *

      درست گویا فردوسی پیشگوی تمام تاریخ بوده،  با این چند جمله تمام تاریخ نظام های دیکتاتوری را پیش گویی کرد است،  و هم چنین می گوید:  در دشت نیزه گذاران،  که همان تازیان می باشد،  و در ادامه تاریخ به اشتباه اعراب گفته اند،  پادشاه پارسایی می زیست بنام مرداس،  که بداد و دهش نامبردار بود... همین چند جمله،  باز پیش گویی تمام جریان های تاریخی است.  جمع این موضوعها باعث حاکم شدن ضحاک گردید،  ادامه و اصل ماجرا را در شاهنامه فردوسی بخوانید،  دقیقاً نوشته و توضیح داده شده است.  3  ــ  دوباره همان روند و آهنگ رفتاری که جمشید پیشه کرده بود،  اتفاق افتاد،  اتفاقی که در تمام تاریخ یکی پس از دیگری تکرار شده است.  4 ــ  در ادامه رشد و تکامل تاریخ اجتماعی،  باز مردم قیام کردند،  اما این بار بخاطر کار های سابق جمشید،  مردم دارای تشکیلات کارگری شده بودند،  فقط بنا به درک آن دوران،  نیازمند رهبر بودند،  و فردوسی دقیقاً رهبری را انتخاب کرد،  که در تمام جریان های بعدی تاریخ جهان هم بود،  یعنی آهنگر نقش عمده ای داشت.

  * خروشید و زد دست بر سرزشاه <><> که شاها منم کاوه دادخواه *

  * یکی  بی  زیان  مرد  آهنگرم <><> زشاه  آتش آید همی  بر سرم *

   تکرار پرسش 1314: 1 ــ  آیا داستان ضحاک واقعیت دارد؟

   پاسخ پرنیان حامد:  داستان ضحاک در تاریخ ایران نماد حمله اکد های سامی (ضحاک ها) به سومریان (جمشید ها) و حکومت هزار ساله آنان بر بابل است،  که از پادشاهان مشهور آنان حمورابی است.  (2334-2279) سارگن سامی  سومریان را مغلوب کرد.

   2 ــ  چرا ضحاک به ایران حاکم شد؟

   پاسخ پرنیان حامد:  چون سومریان از آنان شکست خوردند,  اما مسئله ای در تاریخ بیان شده است و ان اینکه مردم از سومریان به ستوه آمده بودند،  و خود به دنبال ضحاک رفتند.  به هر تقدیر اکد ها (سامی ها)  بر سومریان غلبه کردند.

   3 ــ  چرا ضحاک ظلم کرد؟

   پاسخ پرنیان حامد:  گویا اکدها در زمان حمورابی  (1750-1792) با بزرگ کردن خدایی با نام مردوک که در دوره اموریان شکل گرفته بود،  و  نماد آن دو مار سیاه است (عکس  صفحه 132 کتاب), باعث اختلاف مذهبی می شوند،  که نتیجه آن قربانی شدن مخالفان (روزی دو نفر) در مقابله مجسمه این خدا بوده است. ظالم شدن ضحاک را فردوسی بدین گونه آورده است:

  * بفرمود  تا دیو  چون  جفت اوی  <><> همی  بوسه ای  داد  بر کتف  اوی *

  * دو مار سیاه از دو کتفش برست <><> غمی گشت و از هر سوئی چاره جست *

   تغییر مذهب و پذیرش مردوک از سوی آنان, و قربانی کردن (روزی دو نفر) از  نژاد سومریان در مقابل مجسمه او در بابل علت ظالم شدن او بوده است.

عکس تاریخی کارگر باربر در بازار تهران،  حدود 1300 خورشیدی،  عکس شماره 570 .

   کلیک کنید:  تاریخ تقویم ایران

   کلیک کنید:  دلاوران تاریخ ایران

   کلیک کنید:  تاریخ مبارزات فرهنگی

    توجه:  اگر وبلاگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبلاگ و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبلاگم بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   حمله اسکندر مقدونی به ایران بزرگترین دروغ تاریخ،  حمله چنگیز مغول به ایران سومین دروغ بزرگ تاریخ،  و مقالات مهم مانند،  سنت گریزی و دانایی قرن 21،  و دروغ های تاریخ عرب،  تاریخ مغول،  تاریخ تاتار،  و گفتمان تاریخ،  و جدید ترین بررسی های تاریخی در وبلاگ:

جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران    http://ravid.ir

وبسایت ارگ انوش راوید